رشته مدیریت و اقتصادعلوم انسانی

مقاله بررسی سیستم اطلاعات تجاری BIS

سیستم های اطلاعات دراشکال گوناگون می تواند درسازمانهاوکسب وکارها به کارگرفته شوند .مواردی نظیر انجام فعالیتها،حل مسائل سازمانی و پیگیری فرصتهای تجاری ،همگی بااستفاده ازآن امکان پذیر می گردد.دراین مقاله قصد داریم اطلاعات تجاری (BIS) راکه کارکردهای گوناگون سازمانی نظیر بازاریابی،مالی ، حسابداری ،مدیریت عملیات ومدیریت منابع انسانی راپشتیبانی می کند،موردبررسی قرارمی دهیم ودرپی آن اثراتی که می تواند بااستفاده ازاین سیستم ها در عملکرد سازمانها و کیفیت خروجیهای آن ایجادشود رامورد مطالعه قرارمی دهیم .

اهمیت اطلاعات درتجارت

امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک درسازمان وهم به عنوان یگ منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات  همواره به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده است .دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیتها ی  گوناگون سازمان ازجنبه های مختلف می تواند برعملکرد کلی آن اثرگذارباشد ،برخی ازمزایای آن به شرح ذیل است:

داشتن اطلاعات درزمینه نیازهاودیدگاههای مصرف کنندگان نسبت  به کالاها وخدمات فعلی سازمان می تواندبه بهبود محصولات وایجا محصولات جدید منجرشود .

اطلاعات درمورد پیشرفتهایی که در زمینه موادکاربرد فناوری وجودداردمی تواند به کارایی وبهره برداری درفرایند تولیدبهبود طراحی وکیفیت محصول منجر گردد.

ارتباط پیشرفته میان کارکنانی که خدماتی رابه مشتری ارائه می دهند وگروه عملیات طراحی وتولید محصول ،موجب مشخص شدن نواقص کالاومشکلات درنصب واجرای عملیات خواهد شد ولذا موجب افزایش کیفیت شود.

وجود جریان صحیح اطلاعات بین بخشهای تولید وفروش می تواند وظایف پیش بینی وبرنامه زمان بندی تولید رابهبود بخشیده وزمان تحویل راکاهش دهد.

به علاوه هرسازمانی که داده های صحیح ،دقزیق ،بهنگام وجامع دراختیار داشته باشدمیتواند درکمترین زمان ،به داده های ورد نیازش دسترسی داشته باشد ،بهتر می تواند به اهداش نایل شود.(۷)

ویژگیهای اطلاعات مناسب:

اطلاعات مفید دارای چهارویژگی هستند: ۱- بهنگام بودن   ۲- کیفیت   ۳- کامل بودن   ۴- مربوط بودن.بهنگام بودن به اینکه آیادرهنگاه تصمیم گیری دسترسی به اطلاعت اماکم پذیر است یاخیر،اشاره دارد. کیفیت به معنای صحت اطلاعات است .افراد به سادگی می تواند بااطلاعات غلط تصمیم های اشتباهی رااتخاذ کنند.کامل بودن به مقدار اطلاعات گردآوری شده ،دلالت داردومربوط بودن به میزان ارتباط اطلاعات بااهداف تصمیم ها اشاره دارد. معیارهای مناسب به مدیریان کمک خواهد کرد تااطلاعات وگزینه های صحیح راانتخب کنند(۳)

مقاصدکلی اطلاعات

دریک دیدگاه کلی،اطلاعات داده های موردنیاز برای تصمیم گیری رافراهم می کند. این امر از طریق توصیف حالات پدیده ها ،تبیین رخدادها ،پیش بینی رویدادها ،پیشنهاد راهکارهای لازم وسرانجام ارزیابی فعلیتهای ارائه شده ،صورت می پذیرد .

 

مشخصات فایل مقاله

نوع فایل : Office Word

تعداد صفحه : ۳۵ صفحه

حجم فایل : ۳۸۰ کیلوبایت

هزینه خرید محصول : ۳۵۰۰ تومان

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن