رشته پزشکیعلوم تجربی

عوامل شب ادراری کودکان دبستانی

مقدمه و هدف: شب ادرای در کودکان از اختلالات شایعی است که با عوامل مختلف در ارتباط می باشد؛ علاوه بر اگاهی از شیوع آن، شناسایی شایع ترین و مهم ترین این عوامل در مناطق مختلف به منظور هر گونه برنامه ریزی و مداخلات پیشگیرانه ضروری است. مطالعه حاضر نیز به همین منظور طراحی و اجرا گردید.

روش تحقیق :  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که در جامعه کودکان دبستانی شهر گناباد انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۲۵۰دختر و پسر بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های مناسب آمار استنباطی شامل استودنت برای دو گروه مستقل وکای دو با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۴مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:  شیوع شب ادراری در کودکان ۶/۸درصد بدست آمد که در دختران نسبت به پسران از شیوع بیشتری برخوردار بود .مواردی چون جنس، سابقه خانوادگی، نوشیدن مایعات زیاد قبل از خواب، گریه درخواب، ناخن جویدن، از مهمترین عوامل مرتبط و علائم همراه با شب ادراری را در کودکان و زندگی آن ها درمنطقه به خود اختصاص داده است. آزمون های آماری بین شب ادراری با این عوامل ارتباط معنی داری را نیز نشان داد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد شب ادراری از شیوع قابل توجهی برخوردار است. عوامل روحی-روانی، فرهنگی-اجتماعی، تغذیه ای مرتبط با شب ادراری کودکان است که تدابیر بهداشتی، آگاهی و مشاوره خانواده ها را ضروری می نماید

 

 

 

مشخصات فایل مقاله

 

نوع فایل : PDF

تعداد صفحه : ۹ صفحه

حجم فایل : ۱ مگابایت

هزینه خرید محصول : ۵۰۰۰ تومان

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن